واکنش پذیری عناصر جدول تناوبی

واکنش پذیری عناصر جدول تناوبی

تعریف واکنش پذیری: واکنش پذیری به معنای تمایل یک اتم برای ترکیب با سایر اتم ها است. تعریف عدد اتمی: به مجموع تعداد پروتون های یک اتم عدد اتمی می گویند. عدد اتمی را با حرف Z و به صورت قراردادی در پایین و سمت چپ نماد شیمیایی اتم نمایش می دهند. در اتم های ...
بیشتر بخوانید