ویدیو

حرکت در تک سلولی ها

حرکت در تک سلولی ها
اندامهای حرکتی در تک سلولی ها می تواند تاژک ( رشته ای بلند در تعداد کم ) ، مژک ( رشته های کوتاه به تعداد زیاد ) و یا پای کاذب باشد در  این ویدیو کلیپ دو نوع انگل که یکی ب...
بیشتر بخوانید